Algemene voorwaarden / Terms and conditions

Terms and conditions click here

 1.  ALGEMEEN
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en eventuele andere faciliteiten, die worden verhuurd door (de leden – verhuurders – van de stichting van) Groene Hart Logies. Kennelijke drukfouten binden de verhuurder niet. Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag.

1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht een (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. De verhuurder wijst alle eventuele andere algemene voorwaarden waarnaar verwezen mocht worden op voorhand van de hand.

1.3
Afwijkende afspraken ten opzichte van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien zij vooraf schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4
Deze algemene voorwaarden hanteren de volgende begrippen:

“ huurder": de persoon die met de verhuurder een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van een accommodatie.

"verhuurder": de privé-persoon of rechstpersoon die de accommodatie beschikbaar stelt ter huur/ gebruik;

"accommodatie":  het te huur aangeboden (vakantie)verblijf;

"annulering": de schriftelijke beëindiging door de huurder van de overeenkomst, vóór de ingangsdatum van het verblijf;

"overeengekomen prijs": de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de accommodatie;

"waarborgsom": een bedrag dat vóór aanvang van het verblijf in rekening wordt gebracht als voorschot op eventuele schade die tijdens het verblijf door (toedoen van of onder verantwoordelijkheid van ) de huurder wordt veroorzaakt;

1.5
Indien de verhuurder zich in enig geval niet op enige bepaling van de algemene voorwaarden beroept, dan wel daarvan afwijkt, brengt dit niet met zich mee, dat hij zich in de volgende gevallen niet meer op deze algemene voorwaarden zal kunnen beroepen.

 

2. RESERVERINGEN
2.1
Reserveringen geschieden op basis van beschikbaarheid en reserveringen worden alleen in behandeling genomen van personen vanaf 18 jaar. De huurder is verplicht een legitimatiebewijs te tonen. Hiervan kan door de verhuurder een kopie worden gemaakt.

2.2
Indien een reservering in behandeling genomen wordt, zendt de verhuurder daarvan binnen 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging of bevestiging per e-mail. Deze bevestiging dient onmiddellijk op juistheid gecontroleerd te worden. Eventuele onjuistheden dienen per omgaande schriftelijk dan wel per e-mail aan de verhuurder gemeld te worden.

2.3
De verhuurder behoudt zich het recht voor om te allen tijde een reservering te weigeren, zonder opgave van redenen, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.

 

2.4
Tussen de huurder en verhuurder komt een overeenkomst tot stand op het moment dat de verhuurder de schriftelijke bevestiging of bevestiging per e-mail van de reservering aan de huurder heeft verzonden.

2.5
De overeenkomst betreft huur van accommodaties en/of andere faciliteiten voor recreatief dan wel zakelijk gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

2.6
De verhuurder heeft te allen tijde het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van de huurder en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van (een gedeelte van) de huurprijs.

 

3. GEBRUIK
3.1
Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het aantal personen, dat is overeengekomen en op het reserveringsformulier is vermeld.

3.2
Het is de huurder en/of andere gebruikers niet toegestaan de accommodaties aan anderen dan in de reservering genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de verhuurder.

 

4. REGLEMENTEN
4.1
Alle gasten die gebruik maken van de accommodatie dienen zich te houden aan de door de verhuurder vastgestelde regels. Dit reglement voor de accommodatie wordt huurder ter beschikking gesteld bij aankomst dan wel het reglement bevindt zich in de accommodatie.

4.2
Bij overtreden van de in deze algemene voorwaarden opgenomen regels en/of van toepassing zijnde reglementen en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van de verhuurder heeft de verhuurder het recht de huurder en iedere andere gebruiker terstond van uit de accommodatie  te verwijderen, zonder dat restitutie van de huurprijs of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

4.3
De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren en achter te laten zoals deze is aangetroffen bij aankomst. De huurder is tevens verplicht melding te maken van gebreken, beschadiging en of defecten.

4.4
Indien de verhuurder van de accommodatie ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van een accommodatie in strijd met de wet en/of openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is de verhuurder van de accommodatie gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen alsmede de huurder en iedere andere gebruiker terstond van uit de accommodatie  te verwijderen, zonder dat restitutie van de huurprijs of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

4.5
De verhuurder is gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk of per e-mail per direct te ontbinden en de onverwijlde ontruiming van de accommodatie te eisen, als de huurder zijn zorgplicht voor de accommodatie ernstig verzaakt, als hij meer of andere personen en/of dieren in de accommodatie onderbrengt dan toegestaan volgens de overeenkomst, of als hij schade toebrengt aan de accommodatie, als hij voor overlast zorgt, of anderszins zijn verplichtingen als goed huurder niet nakomt. In een dergelijk geval heeft de huurder geen recht op restitutie van (een deel van) de huursom, en is de huurder gehouden de schade te vergoeden die de verhuurder lijdt ten gevolge van het handelen of nalaten van de huurder.

 
5. PRIJZEN
5.1
De huurder is de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging of bevestiging per e-mail aan de verhuurder verschuldigd.

5.2
De huurder is behalve de huurprijs ook reserveringskosten, lokale heffingen en overige kosten verschuldigd.

5.3
Alle prijzen zijn (voor zover van toepassing) inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5.4
De prijzen in de brochure van verhuurder en op de website van de verhuurder zijn niet bindend. De verhuurder behoudt zich het recht voor deze prijzen te wijzigen. Bij boeking wordt de huurder in kennis gesteld van de dan geldende prijs. De op de bevestiging/factuur vermelde prijs is bindend.

5.5
De vermelde huurprijs is inclusief het gebruik van water, gas, elektriciteit, en handdoekenpakket. De vermelde huurprijs is inclusief omzetbelasting, inclusief expliciet op de website bij de beschrijving van de accommodatie vermelde kosten, exclusief boekingskosten, exclusief toeristenbelasting, exclusief borgsom en eventuele bijkomende kosten voor aanvullende leveringen en diensten waaronder bijvoorbeeld (eind)reinigingskosten en eventueel parkeerkosten. Deze worden door de verhuurder geïncasseerd.

 

BETALING
6.1
De huurder dient binnen tien kalenderdagen na dagtekening van de bevestiging als bedoeld in artikel 2.4, vijftig procent (50%) van de huursom te voldoen door storting of overmaking op de bank- of girorekening vermeld op de bevestiging.

6.2
De restanthuursom dient uiterlijk zes weken voor aanvang van de huurperiode aan verhuurder te zijn voldaan op de hierboven onder artikel 6.1 vermelde wijze.

6.3
Bij boekingen binnen zes weken voor aanvang van de huurperiode dient de gehele huursom binnen vijf dagen na dagtekening van de bevestiging overgemaakt te worden op de hierboven onder artikel 6.1 vermelde wijze.

6.4
Bij boekingen binnen tien kalenderdagen voor aanvang van de huurperiode dient de gehele huursom per spoedoverboeking overgemaakt te worden op de hierboven onder artikel 6.1 vermelde wijze. De huursom dient in ieder geval uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de huurperiode zijn bijgeschreven op de bank- of girorekening als vermeld in de bevestiging.

6.5
Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de (hoofd)huurder vanaf de dag dat die termijn is verlopen in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling zijdens verhuurder benodigd zal zijn. De huurder is vanaf dat moment tevens de wettelijke rente verschuldigd.

6.6
Vanaf het moment dat de huurder in verzuim is, is verhuurder gerechtigd om de overeenkomst te annuleren. De huurder is in dat geval de annuleringskosten verschuldigd zoals in artikel 7.3 beschreven.

6.7
De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van verhuurder met betrekking tot de invordering van het aan verhuurder verschuldigde en niet - tijdig - betaalde, komen voor rekening van de (hoofd)huurder. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15 % van de hoofdsom van de vordering, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is. Voor de gerechtelijke kosten geldt dat de daadwerkelijk in redelijkheid gemaakte kosten dienen te worden vergoed.

 

ANNULERING
7.1
De (hoofd)huurder is gerechtigd een boeking schriftelijk dan wel per e-mail, zonder kosten, uiterlijk binnen twee werkdagen na de boeking te annuleren, tenzij het verblijf in de accommodatie binnen één maand na de boeking valt.

7.2
Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd; deze worden berekend over het in de bevestiging genoemde totaalbedrag.

7.3
De annuleringskosten bedragen:

- tot 28 dagen voor de dag van aankomst: € 250,-- vaste annuleringskosten per reservering.

- binnen 28 dagen voor de dag van aankomst: 90% van het totaalbedrag.

- op de dag van aankomst: 100% van het totaalbedrag.

7.4
Indien de huurder binnen 24 uur na de overeengekomen aankomstdatum zonder nadere kennisgeving niet is gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

7.5
Een annuleringsverzekering is niet inbegrepen in de gepubliceerde prijzen. Een annuleringsverzekering dient zelf door de huurder afgesloten te worden en het risico van annuleren en het verzekeren van het annuleringsrisico ligt bij de huurder zelf.

7.6
Een annulering die op een zaterdag of zondag wordt gedaan of op een in Nederland geldende feestdag, geldt als zijnde gedaan op de eerstvolgende in Nederland geldende werkdag.

7.7
Een verzoek tot annulering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 7.1 tot en met 7.6 dient te worden gericht aan de verhuurder.

 

AANKOMST  EN VERTREK
8.1
De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst op de overeengekomen tijd worden betrokken (als vermeld op de reserveringsbevestiging). Op de overeengekomen dag van vertrek dient de accommodatie op de overeengekomen tijd te worden verlaten (als vermeld op de reserveringsbevestiging).

8.2
Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het aantal personen dat in de reserveringsbevestiging dan wel huurovereenkomst voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.

8.3
Indien het gebruik van de accommodatie eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum (als vermeld op de reserveringsbevestiging) heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten.           

 

HUISDIEREN
9.1
Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.

 

ROKEN
10.1
Roken is in de accommodatie niet toegestaan.

 

AANSPRAKELIJKHEID HUURDER
11.1
De huurder, dan wel de overige gebruikers zijn verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie.

11.2
De (hoofd)huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die tijdens de huurperiode van de accommodatie voor de verhuurder ontstaat als gevolg van het verblijf, ongeacht of deze schade werd veroorzaakt door handelen of nalaten van de (hoofd)huurder en / of medehuurders, of door derden die zich door hun toedoen in de accommodatie bevinden, dan wel een zaak die zij onder zich hebben.

11.3
Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan verhuurder en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hem - of haarzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn/haar gezelschap.

11.4
Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten doorberekend, die huurder alsdan verplicht is te voldoen.

 

KLACHTEN EN GEBREKEN
12.1
Door de huurder geconstateerde gebreken van de accommodatie of klachten over de accommodatie dient de huurder onverwijld en binnen 12 uur na het ontstaan of het constateren daarvan, te melden aan de verhuurder.

12.2
Indien het gebrek dan wel de klacht een niet aan huurder toe te rekenen eigenschap of staat van de accommodatie betreft, als gevolg waarvan de accommodatie de huurder niet het genot verschaft dat deze op grond van de overeenkomst mocht verwachten, is de verhuurder gehouden het gebrek te herstellen, voor zover mogelijk. De huurder dient de verhuurder altijd in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen.

 

AANSPRAKELIJKHEID VERHUURDER
13.1
De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van de huur c.q. het gebruik van de accommodatie, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van verhuurder of (één van) haar werknemers.

13.2
Aansprakelijkheid bestaande uit derving van reisgenot of bedrijfs - en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. De verhuurder is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade, waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering. De aansprakelijkheid voor schade en kosten die de huurder in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf mocht lijden, wordt uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld van verhuurder.

13.3
De verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

13.4
De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van of aan zaken dan wel personen indien de huurder en de zijnen zich toegang tot andere gebouwen verschaft en of gedeelten van het terrein van verhuurder betreedt en of apparaten/ voertuigen bedient zonder dat verhuurder hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. De huurder is verplicht te allen tijde begeleiding en toezicht uit te oefenen.

13.5
De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van hem/haarzelf, andere gebruikers, reisgenoten of derden, die zich met zijn/haar toestemming in de accommodatie bevinden.

13.6
In geen geval zal de aansprakelijkheid van de verhuurder leiden tot betaling van een hogere schadevergoeding dan een drievoud van het aan huurder in rekening gebrachte huurbedrag.

 

OVERMACHT EN WIJZIGING
14.1
In het geval verhuurder (al dan niet tijdelijk) niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door overmacht uit te voeren, zal door verhuurder aan de huurder een wijzigingsvoorstel voorgelegd worden binnen 14 dagen nadat voornoemde omstandigheden zijn ingetreden.

14.2
Overmacht aan de zijde van verhuurder bestaat (indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd) door omstandigheden gelegen buiten de wil van verhuurder, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

14.3
De huurder is gerechtigd het voornoemde wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien de huurder het wijzigingsvoorstel afwijst, dient de huurder dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel schriftelijk dan wel per e-mail kenbaar te maken. In dat geval heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De huurder heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huurprijs. De verhuurder zal dan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

 

WAARBORGSOM
15.1
De verhuurder kan van de huurder een borgsom verlangen. De huurder  is gehouden die borgsom te voldoen, bij gebreke waarvan de verhuurder de huurder het gebruik van de accommodatie kan ontzeggen. Indien de huurder met betaling van de borgsom in gebreke blijft is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).

15.2
De borgsom wordt gerestitueerd indien de huurder de accommodatie naar behoren achterlaat. Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet tenietgedaan.

 

DUBBELE BOEKINGEN
16.1
Indien onverhoopt blijkt dat de accommodatie door verschillende huurders tegelijkertijd voor dezelfde periode is geboekt, zal de verhuurder een wijzigingsvoorstel als bedoeld in artikel 14.1 aan één van de huurders voorleggen. De verhuurder is vrij te kiezen welke huurder de huur c.q. het gebruik van de accommodatie kan voort zetten en welke huurder genoemd voorstel zal ontvangen.

16.2
De verhuurder zal het wijzigingsvoorstel voorleggen, waarbij aan de betreffende huurder een korting wordt aangeboden van 10% van de overeengekomen prijs.

16.3
De huurder aan wie het wijzigingsvoorstel is gedaan, is gerechtigd het voornoemde wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien de huurder het wijzigingsvoorstel afwijst, dient de huurder dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel schriftelijk dan wel per e-mail kenbaar te maken. In dat geval heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De huurder heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huurprijs, inclusief een gefixeerde schadevergoeding van 10% van de overeengekomen prijs. In geen geval zal de verhuurder gehouden zijn tot vergoeding van een hogere schade.

 

TOEPASSELIJK RECHT
17.1
Op de overeenkomst tussen de huurder en verhuurder is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

GESCHILLEN
18.1
Geschillen die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen aanhangig gemaakt worden bij de burgerlijke rechter te Amsterdam, zulks slechts voor zover de wet dit toelaat.


======================================================================

Terms and Conditions1.  GENERAL
1.1
These Terms and Conditions apply to all offers, reservations and agreements regarding all accommodation and any other facilities leased out by the Groene Hart Logies foundation, its members or lessors. Any obvious printing errors are not binding to the Lessor. These Terms and Conditions supersede all previous publications. These Terms and Conditions are registered with the Chamber of Commerce in The Hague.
1.2
These Terms and Conditions apply regardless of any previous reference to any conditions of the Lessee or any other terms and conditions. The Lessor rejects in advance any other terms and conditions which may be referred to.
1.3
Alternative arrangements in relation to these Terms and Conditions apply only if they have been previously agreed in writing.
1.4
The following definitions apply to these Terms and Conditions:
"Lessee": the person entering into an agreement with the Lessor concerning the lease/use of an accommodation;
"Lessor": the private person or legal person who makes the accommodation available for lease/use;
"accommodation":  the holiday accommodation offered for lease;
"cancellation": the written termination of the agreement by the Lessee prior to the commencement date of the stay;
"agreed price": the fee for the use of the accommodation;
"deposit": an amount charged prior to commencement of the stay as an advance for any damage during the stay caused by (the actions of or under the responsibility of) the Lessee.
1.5
If at any given moment the Lessor does not refer to any provision contained in these Terms and Conditions or, as the case may be, deviates from them, this does not mean that the Lessor may no longer refer to these Terms and Conditions in the future.2. RESERVATIONS
2.1
Reservations are made on the basis of availability and will only be taken into consideration when made by persons 18 years of age or older. The Lessee is obliged to present proof of identification. The Lessor may make a photocopy thereof.
2.2
If a reservation is taken into consideration the Lessor will send confirmation thereof in writing or by email within 5 working days. This confirmation should be immediately checked for accuracy. Any inaccuracies should be immediately reported in writing or by email to the Lessor.
2.3
The Lessor reserves the right at all times to refuse a reservation without statement of reasons or, as the case may be, stipulating special conditions.

2.4
An agreement between the Lessee and the Lessor is concluded when confirmation of the reservation in writing or by email has been sent by the Lessor to the Lessee.
2.5
The agreement concerns the lease of accommodation and/or other facilities for recreational or business use which by its nature is of short duration.
2.6.
The Lessor reserves the right at all times to terminate the agreement with immediate effect if the personal details of the Lessee and/or other users are incomplete and/or inaccurately specified. In such case, no restitution of the lease price (or part thereof) will take place.

3. USE
3.1
Each accommodation may only be occupied by the number of persons agreed upon and as stated on the reservation form.
3.2
The Lessee and/or other users are not permitted to allow anyone to use the accommodation other than the persons stated on the reservation form unless agreed in writing with the Lessor.

4. REGULATIONS
4.1
All guests using the accommodation are required to comply with the rules established by the Lessor. These regulations for the accommodation are made available to the Lessee upon arrival or may be found in the accommodation.
4.2
In the event of any violation of the regulations contained in these Terms and Conditions and/or applicable regulations and/or failing to follow the instructions of the Lessor, the Lessor is entitled to immediately remove the Lessee and all other users from the accommodation without restitution of the lease price or part thereof.
4.3
The Lessee is required to leave the accommodation clean and tidy as found upon arrival. In addition, the Lessee is obliged to report any breakages, damages and/or defects.
4.4
If the Lessor of the accommodation has a serious suspicion that the Lessee of an accommodation is in violation of the law and/or public order and/or is acting in stride with public morality, the Lessor of the accommodation is authorised to access the accommodation and to remove the Lessee and any other user from the accommodation immediately, without restitution of the lease price or part thereof.
4.5
The Lessor is entitled to terminate the agreement in writing or by email immediately and to demand the prompt vacation of the accommodation if the Lessee fails to fulfil his/her duty of care for the accommodation, if he/she allows more or other people and/or pets in the accommodation than is permitted in accordance with the agreement, or if he/she causes damage to the accommodation, if he/she causes a nuisance, or otherwise fails to fulfil his/her obligations as a good Lessee. In such case, the Lessee has no right to restitution of the lease price (or part thereof) and the Lessee is obliged to compensate for damages suffered by the Lessor as a result of the acts or omissions of the Lessee.

5. PRICES
5.1
The Lessee owes the Lessor the agreed lease price as mentioned in the written confirmation or email confirmation.
5.2
In addition to the lease price, the Lessee also owes reservation fees, local taxes and other costs.
5.3
All prices are (if applicable) inclusive of VAT, unless otherwise stated.

5.4
The prices in the brochure and on the website of the Lessor are not binding. The Lessor reserves the right to amend these prices. The Lessee will be informed of the valid price upon booking of the accommodation. The price stated on the confirmation/invoice is binding.
5.5
The stated lease price includes the use of water, gas, electricity and towel package. The stated lease price is inclusive of VAT, inclusive of the costs explicitly stated on the website under the description of the accommodation, exclusive of booking fees, exclusive of tourist tax, exclusive deposit and any other costs for additional supplies and services including, for example, interim or final cleaning costs and any parking costs. These costs will be collected by the Lessor.


6. PAYMENT
6.1
The Lessee is required to pay fifty per cent (50%) of the lease price within ten calendar days after the date of the confirmation referred to under Article 2.4 by depositing or transferring this amount to the bank or giro account stated in the confirmation.
6.2
The remainder of the lease price is required to be paid to the Lessor at the latest six weeks prior to commencement of the lease period in the manner as referred to under Article 6.1 above.
6.3
For bookings within six weeks prior to commencement of the lease period, the entire lease amount is required to be transferred within five days after the date of the confirmation in the manner as referred to under Article 6.1 above.
6.4
For bookings within ten calendar days prior to commencement of the lease period, the entire lease amount is required to be paid by urgent transfer in the manner as referred to under Article 6.1. The lease price must in any case have been credited to the bank or giro account at the latest 3 days prior to commencement of the lease period as stated in the confirmation.
6.5
If the payment term is exceeded the head Lessee is in default from the day on which the payment term has expired without notice of default being required on the part of the Lessor. The Lessee is obliged to pay statutory interest from that time.
6.6
The Lessor is entitled to cancel the agreement from the time the Lessee is in default. The Lessee is in that case obliged to pay the cancellation charges as described under Article 7.3.
6.7
The judicial and extrajudicial costs of the Lessor concerning the collection of the amounts owing to the Lessor and not – timely – paid will be for the account of the head Lessee. The extrajudicial costs will be established at 15% of the principal amount of the amount owing, unless this amount, taking the collection activities and the amount owing into consideration, is unreasonable. As far as the judicial costs are concerned, the actual reasonable costs made are required to be compensated.7. CANCELLATION
7.1
The head Lessee is entitled to cancel a booking in writing or by email, without charge, at the latest within two working days after the booking, unless the stay in the accommodation falls within one month after the booking.
7.2
If a reservation is cancelled, cancellation charges are due; these cancellation charges will be calculated over the total amount stated in the confirmation.
7.3
The cancellation charges amount to:
- Up to 28 days prior to the day of arrival: €250 fixed cancellation charges per reservation.
- Within 28 days prior to the day of arrival: 90% of the total amount.
- On the day of arrival: 100% of the total amount.
7.4
If the Lessee has not arrived within 24 hours after the agreed arrival date without further notification, this will be considered as a cancellation.
7.5
Cancellation insurance is not included in the published prices. The Lessee should provide his/her own cancellation insurance coverage and the risk of cancellation and insuring of the cancellation charges lies with the Lessee.
7.6
Cancellations made on Saturday or Sunday or on a public holiday applicable in the Netherlands will be considered to be made on the first following working day in the Netherlands.
7.7
A request to cancel the agreement referred to under Article 7.1 up to and including Article 7.6 should be addressed to the Lessor.

8. ARRIVAL AND DEPARTURE
8.1
The rented accommodation may be occupied on the agreed day of arrival at the agreed time (as stated on the booking confirmation). On the agreed day of departure the accommodation is required to be vacated at the agreed time (as stated in the booking confirmation).
8.2
Each accommodation may only be occupied by the number of persons stated on the booking confirmation or lease agreement for the accommodation concerned.
8.3
If the use of the accommodation is terminated earlier than the agreed date (as stated on the booking confirmation) the lessee has no right to restitution of the lease price (or part thereof) and/or costs.    

9. PETS
9.1
Pets are not allowed without the express permission of the Lessor.

10. SMOKING
10.1
Smoking is not permitted in the accommodation.

11. LESSEE LIABILITY
11.1
The Lessee and other users are responsible for an orderly course of events in and around the leased accommodation.
11.2
The head Lessee is liable to the Lessor for the costs of any loss and/or damage that are incurred by the Lessor during the lease period of the accommodation as a result of the stay, regardless of whether this damage is caused by acts or omissions of the head Lessee and/or co-Lessees, or by third parties who by their actions are in the accommodation or in the possession of goods.
11.3
The Lessee must report any damage immediately to the Lessor and must provide immediate compensation, unless the Lessee can prove that the damage was not due to his/her fault, other users or one of the members of his/her party.
11.4
Extra costs for incorrect use of the accommodation or for leaving it behind in an improper condition, including but not limited to excessive filthiness, will be passed on to the Lessee who will be obliged to make payment.


12. COMPLAINTS AND DEFECTS
12.1
Any accommodation defects discovered by the Lessee or any complaints concerning the accommodation must be immediately reported to the Lessor within 12 hours after the existence or discovery thereof.
12.2
If the defect or complaint is not attributable to the Lessee or to the state of the accommodation, as a result of which the accommodation does not provide the Lessee with the enjoyment that he/she anticipated in accordance with the agreement, the Lessor is obliged to repair the defect to the extent possible. The Lessee is always required to give the Lessor the opportunity to repair any defects.

13. LESSOR LIABILITY
13.1
The Lessor accepts no responsibility for theft, loss of or damage to goods or persons whatsoever during or as a result of the lease or use of the accommodation unless it concerns an intentional act of gross negligence on the part of the Lessor or any of the Lessor’s employees.
13.2
Liability arising from loss of travel pleasure or trading loss and other consequential damage is excluded under all circumstances. Furthermore the Lessor is not liable in any way for damage for which a claim for compensation exists in respect of travel and/or cancellation insurance or any other insurance. The liability for damage and costs that the Lessee or his company may suffer in the performance of his business is excluded except in the case of gross negligence of the Lessor.
13.3
The Lessor is not liable for service disruptions or defective third party services.
13.4
The Lessor is not liable for damage of or to property or persons if the Lessee and members of his/her party obtain access to other buildings and or enter areas of the grounds belonging to the Lessor and/or operate equipment/vehicles without the explicit permission of the Lessor. The Lessee is obliged at all times to give guidance and supervision.
13.5
The Lessee indemnifies the Lessor against all claims concerning damage by third parties which are partly or fully the result of any acts or omissions by him/her, other users, travel companions or third parties who are staying at the accommodation with his/her permission.
13.6
Under no circumstances will the liability of the Lessor lead to payment of a higher compensation amount than a threefold of the lease amount charged to the Lessee.


14. FORCE MAJEURE AND AMENDMENTS
14.1
If as a result of force majeure the Lessor (temporarily or permanently) is not able to execute the agreement in whole or in part the Lessor will propose an amendment within 14 days after the aforementioned circumstances have taken place.
14.2
Force majeure on the part of the Lessor exists (if the execution of the agreement is prevented in whole or in part, temporarily or permanently) due to circumstances which are beyond the control of the Lessor, including threat of war, employee strikes, blockades, fire, floods and  other disruptions or events.
14.3
The Lessee is entitled to reject the proposed amendment as mentioned above. If the Lessee rejects the proposed amendment, the Lessee should make this known in writing or by email within 14 days after receipt of the proposed amendment. In that case the Lessor reserves the right to terminate the agreement with immediate effect. The Lessee is then entitled to remission and/or restitution of the lease price (the part already paid thereof). The Lessor will not be obliged to compensate any damage in respect thereof.

15. DEPOSIT
15.1
The Lessor may require the Lessee to pay a deposit. The Lessee is obliged to settle the deposit, failure of which may result in the Lessor denying the Lessee use of the accommodation. If the Lessee defaults in the payment of the deposit the Lessor is entitled to terminate (cancel) the agreement with immediate effect.
15.2
The deposit will be refunded if the Lessee leaves the accommodation behind in a proper condition. Any claims for damages will not be cancelled by this restitution.

16. DOUBLE BOOKINGS
16.1
In the unlikely event that the accommodation is booked by different lessees simultaneously for the same period, the Lessor will propose an amendment as referred to under Article 14.1 to one of the lessees. The Lessor is free to choose which Lessee will continue with the lease or use of the accommodation and which Lessee will receive the above-mentioned proposal.
16.2
The Lessor will present the proposed amendment whereby a discount of 10% of the agreed price will be offered to the Lessee concerned.
16.3
The Lessee to whom the proposed amendment is made is entitled to reject the proposed amendment. If the Lessee rejects the proposed amendment, the Lessee should make this known in writing or by email within 14 days after receipt of the proposed amendment. In that case the Lessor reserves the right to terminate the agreement with immediate effect. The Lessee is then entitled to remission and/or restitution of the lease price (the part already paid thereof), including a fixed compensation amount of 10% of the agreed price. Under no circumstances will the Lessor be obliged to pay a higher compensation amount.
 

17. APPLICABLE LAW
17.1
The agreement between the Lessee and the Lessor is governed exclusively by the laws of the Netherlands.

18. DISPUTES
18.1
Disputes arising from the agreement concluded between the parties and/or these Terms and Conditions, including the single recovery of the amount owed, will be brought before the civil court in Amsterdam, insofar as permitted by law.